Školní řád

Mateřská škola Bocanovice 19, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy

Č.j.: MŠ/116/13

Vypracoval: Lenka Kubiczková

Schválil: Lenka Kubiczková

Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2013

Směrnice nabývá platnosti dne:  1.9.2013

Směrnice nabývá účinnosti dne: 1.9.2013

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Ředitelka mateřské školy Bocanovice 19, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace v souladu s § 30 odst. 1 a  3 a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,základním,vyšším odborném a jiném vzdělávání ( dále jen školský zákon) vydává tento řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi,jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

 

Děti, zákonní zástupci dětí a zaměstnanci jsou povinni se tímto školním řádem řídit a dodržovat ho.

ZZ seznámení se školním řádem na třídní schůzi a  stvrzují svým podpisem jeho dodržování.

Školní řád je  umístěn v šatně dětí.

 

Čl.1.

 

Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

 

1.Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání,školní vzdělávací program

1.1.Mateřská škola v rámci předškolního vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku

a) podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji

b) podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem

c) podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte

d) vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání

e) napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání

f) poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

g) vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

 

1.2. Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření,formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

 

1.3. Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst.1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy,zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ( dále jen Vyhláška o MŠ) v platném znění.

 

2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

2.1. Každé přijaté dítě má právo:

a) na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1.tohoto školního řádu,zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti

b) na zajištění činností a služeb poskytovaných poradenskými zařízeními rozsahu stanoveném ve školském zákoně

c) na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

 

2.2. Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte.

 

2.3. Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 

3. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

3.1.Zákonní zástupci dětí mají právo na informace o průběhu a výsledcích  vzdělávání dětí,vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí,na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitosti týkajících se vzdělávání dětí.

 

3.2. Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonům jsou uvedeny v Čl. III - Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy – tohoto školního řádu.

 

4. Povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni

a) zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy,bylo vhodně a čistě upraveno

b) na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

c) informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech,které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte

d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem

e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona č. 561/2004 Sb. a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích ( například údaje pro vedení školní matriky)

 f) ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné

 

Čl. II

 

Upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

 

5. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

a) žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

b) evidenční list dítěte  podepsaný zákonným zástupcem

c) prohlášení ZZ  k vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou nebo nezletilým sourozencem

d) přihlášku ke stravování

e) potvrzení od dětského lékaře o zdravotním stavu dítěte a potvrzení o pravidelném očkování

 

5.1. Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.

 

6. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád a zákonem 561/2004 Sb., ( školský zákon).

 

7. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte,pokud se neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v bodech 16.1. až 16.3 tohoto školního řádu.

 

8.) Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců

V případě,že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v bodě 18. tohoto školního řádu,může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.

 

9.) Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy na základě písemného oznámení (žádosti ZZ) rozhodnout o ukončení vzdělávání v mateřské škole.

 

10.) Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo stravného

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného uvedené v tomto školním řádu,může ředitelka rozhodnout o  ukončení vzdělávání v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.

 

Čl. III

 

Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy

 

12.1   Změna stanovených podmínek pobytu dítěte,způsobu a rozsahu jeho stravování

 

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne způsob a rozsah stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

 

12.2   Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek,je nutné tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy. Změna délky stravování je možná vždy od počátku kalendářního měsíce.

 

13. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

13.1  Zákonní zástupci v době od 7,00 do 8,00 hodin předávají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogickým pracovnicím ve třídě MŠ.

 

13.2  ZZ si přebírají dítě po skončení vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy přímo ve třídě nebo na školní zahradě ve 12,00 hodin nebo v době od 14,30 do 15,30 hodin. Po ukončení provozu mateřské školy v15,30 hodin jsou ZZ povinni opustit budovu mateřské školy a školní zahradu.

 

13.3  V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

 

13.4.  ZZ dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané ZZ  dítěte předají ZZ ředitelce mateřské školy.

 

13.5. Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník

a) se pokusí ZZ  kontaktovat telefonicky

b) informuje telefonicky ředitelku MŠ

c) řídí se postupem doporučeným MŠMT – obrátí se na obecní úřad ( § 15 zákona č,. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí),případně na Policii ČR ( § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky)

 

14. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

14.1 Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný u ředitelky.

 

14.2  ZZ se mohou informovat o průběhu a výsledcích vzdělávání při příchodu a předávání dětí u pedagogických pracovnic.

 

14.3  Ředitelka MŠ  podle potřeby svolává třídní schůzky,na kterých jsou ZZ  informováni o všech rozhodnutích školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí.

 

14.4.  ZZ si mohou domluvit s ředitelkou MŠ nebo pedagogickým pracovníkem individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky ZZ ke vzdělávání dítěte.

 

14.5.  Ředitelka školy nebo pedagogický pracovník mohou vyzvat ZZ, aby se osobně dostavili k projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

15. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

15.1 Pokud mateřská škola organizuje a pořádá školní a mimoškolní akce, informuje o tom učitelka  předem ZZ osobně při předávání dítěte nebo písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně.

16. Způsob omlouvání dětí ZZ z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

16.1. ZZ oznámí nepřítomnost dítěte při vzdělávání v MŠ včetně udání důvodu telefonicky nebo osobně učitelce  mateřské školy.

 

16.2. Při předávání dítěte  informuje ZZ učitelku o případných menších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

 

17. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravného v mateřské škole

17.1. Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání

 ZZ dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání podmínky stanovené ve vyhlášce o úplatě za předškolní vzdělávání vydané ředitelkou MŠ, která je vyvěšená v šatně dětí.

 

17.2.Úhrada stravného

ZZ jsou povinni uhradit stravné vždy do 15. dne v měsíci

 

Platby za školné a stravné probíhají u vedoucí školní jídelny a učitelky z bezpečnostních důvodů v určený den v měsíci. V jiné dny lze provádět platby pouze vyjímečně a po dohodě s vedoucí školní jídelny.

 

18. Základní pravidla chování ZZ dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy a s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a ostatními ZZ.

Při pobytu v mateřské škole ZZ dětí:

a) dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy, vnitřní režim MŠ

b) řídí se školním řádem mateřské školy

c) dodržují při vzájemném styku pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti

 

Čl. IV

 

Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 

 

19. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

19.1 Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 7,00 do 15,30 hodin.

 

19.2 V době  hlavních prázdnin může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem provoz mateřské školy omezit nebo přerušit z důvodu stavebních úprav, nízkého počtu přihlášených dětí,nedostatku pedagogického personálu apod.

Rozsah omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitelka mateřské školy ZZ dětí nejméně 2 měsíce předem.

 

19.3 Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v době vedlejších prázdnin nebo v jiném období během školního roku.

Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informace o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka na nástěnce v šatně dětí neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

20. Vnitřní režim při vzdělávání dětí

20.1. Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá v základním denním režimu:

 

7,00  -  11,30

- Příchod dětí

- Volné hry

- Pohybová aktivita

- Vzdělávací činnosti dle témat TVP

- Hygiena, dopolední svačina

- Pobyt venku

- Náhradní činnosti v případě nepříznivého počasí

 

11,30  - 12,00

- Oběd

- Hygiena

12,00  - 14,00

- Spaní nebo odpočinek na lehátku

- Individuální vzdělávací činnosti

14,00  - 15,30

- Odpolední svačina

- Volné hry

- Individuální a skupinkové vzdělávací činnosti

- Pobyt venku v letním období

- Rozchod dětí

 

Režim je možno pozměnit podle potřeb a zájmů dětí a během mimořádných událostí v mateřské škole.

 

21. Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

21.1. Děti se přijímají v době od 7,00 do 8,00 hod. Po předchozí  dohodě s ZZ se lze dostavit s dítětem i v jiné době.

 

21.2. Přivádění a převlékání dětí.

Zákonní zástupci převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají podle značek do poliček. Věci dětí označí tak,aby nedošlo k záměně.

 

21.3. Předávání a vyzvedávání dětí:

ZZ jsou povinni předat dítě osobně učitelce a informovat ji o zdravotním stavu dítěte. ZZ neponechávají děti v šatně samotné.

a) Děti mohou být ve vyjímečných případech přijaty do MŠ před zahájením provozu tj. před 7,00 hod. po předchozí domluvě, přičemž ředitelka zajistí dozor pověřenou osobou

b) Děti smí vyzvedávat pouze ZZ a osoby jimi pověřené

c) V případě, že dítě odchází po obědě, ZZ čekají v prostorách šatny

e) V prostorách školy( herna, jídelna) ZZ používají návleky

 

22. Délka pobytu dětí v MŠ

22.1 Délka pobytu dítěte během provozu MŠ se řídí podle individuálních potřeb ZZ. Děti přicházejí do MŠ do 8,00 hodin. Pozdější příchody a dřívější odchody z MŠ dohodnou ZZ s učitelkami předem. Provoz MŠ končí v 15,30.V tuto dobu ZZ s dětmi opustí budovu školy a prostory školní zahrady.

 

23. Způsob omlouvání dětí:

23.1 ZZ omlouvají nepřítomnost dítěte

a) osobně učitelce ve třídě

b) telefonicky na čísle 558 555 322

 

24. Odhlašování a přihlašování obědů:

24.1 Obědy je možné odhlásit den předem, nebo ráno do 8,00 hodin osobně, telefonicky  na čísle 558 555 321 nebo zapsáním do sešitu v šatně. Neodhlášený oběd si mohou ZZ vyzvednout v kuchyni v 11.30 hodin  a odnést ve vlastních nádobách.( platí pouze v první den nepřítomnosti).

 

25. Pobyt venku.

25.1 Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny, v letním období i déle.

Důvodem vynechání pobytu venku jsou - silný vítr, déšť,mlha,znečištěné ovzduší nebo teplota pod -10 stupňů.

ZZ dají do MŠ dětem náhradní oblečení pro pobyt venku a gumové holínky, v zimním období nepromokavé oblečení a obuv.

 

26. Změna režimu

26.1Stanovený základní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě jiných akcí pro děti.

 

Čl. V

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

27.1. Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho ZZ nebo jim pověřené osoby, až do doby,kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

 

27.2. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše

a) 20 dětí nebo

b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením

 

27.3. Vyjímečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty uvedené

a) v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo

b) v odstavci 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí

 

27.4. Při zvýšeném počtu dětí podle odst. 3 nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve vyjímečných případech jinou zletilou osobu,která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě,která vykonává činnost mateřské školy.

 

27.5. Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví dětí.

 

27.6. Při vzdělávaní dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

 

27.7. Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat ZZ o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání.

 

27.8. Také pro nástupu dítěte po jeho onemocnění si může ze závažných důvodů vyžádat pedagogický pracovník od ZZ dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.

 

27.9. V případě náhlého onemocnění dítěte v MŠ nebo úrazu dítěte během pobytu v MŠ, zajistí pedagogická pracovnice 1. pomoc a ihned informuje o úrazu ředitelku školy a  rovněž neprodleně telefonicky informuje ZZ,kteří jsou vyzvání k zajištění dalšího léčení nebo ošetření úrazu dítěte u lékaře.

 

27.10. Při akcích organizovaných pro rodiče a děti, zodpovídají za bezpečnost svých dětí ZZ po celou dobu konání akce.(výlety, radovánky apod.)

 

27.11. Zejména při specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí  pracovníci i ostatní zaměstnanci školy následující zásady,podrobněji popsané v dalších směrnicích školy, zejména směrnici k BOZP:

 

  • Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména kde není chodník, chodí po levé krajnici. Chodci smějí jít po krajnici nebo při levém okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.
  • Při přecházení silnice s dětmi používá pedagogický pracovník terčík
  • Při vycházce obleče učitelka všem dětem nebo alespoň 2. dětem jdoucím vpředu a vzadu reflexní bezpečnostní vesty.
  • Na začátku školního roku a během celého školního roku podle potřeby seznámí pedagogická pracovnice děti se zásadami bezpečnosti při pobytu v mateřské škole, na školní zahradě a při pobytu mimo areál mateřské školy ( vycházky, výlety,akce pro děti apod.) O tomto poučení dětí provede vždy učitelka záznam v třídní knize.
  • Při pobytu dětí v přírodě se využívají pouze známá a bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.
  • Pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky ( sklo, hřebíky,plechovky,ostré velké kameny apod.)
  • Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami,které probíhají ve třídách,popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy,kontrolují pedagogičtí pracovníci školy,zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny,odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost.
  • Pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí.
  • Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí,při kterých je nezbytné použít nástroje jako jsou nůžky,nože,kladívka apod. vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy,nástroje jsou zvlášť upravené ( nůžky nesmí mít ostré hroty apod.).

 

 

27.12. V ostatních otázkách BOZP se škola řídí svojí směrnicí BOZP, která vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 22.12.2005,č.j.37014/2005-25.

 

28. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

28.1. Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již od předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejímu věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti,alkoholismu,kouření,virtuální závislosti( počítače,televize,video) patologického hráčství(gamblerství),vandalismu,kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

28.2. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci,případně za pomoci školských poradenských zařízení.

 

28.3. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

28. 4. V mateřské škole je zpracován plán na prevenci šikany mezi dětmi, jakékoliv případy šikanování mezi dětmi jsou řešeny ve spolupráci pedagogů se zákonnými zástupci dětí a odborníky.

 

ČL. VI.

 

Zacházení s majetkem mateřské školy

 

29. Chování dětí při zacházení s majetkem školy v rámci vzdělávání

29.1. Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci,aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami,hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy. Děti nesmí odnášet z mateřské školy hračky.

 

30. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole.

30.1. Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek školy a v případě, že zjistí jeho poškození,nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

31. Zabezpečení budovy MŠ

31.1 Školní budova je uzamčena zvenčí i zevnitř, hlavní vchod je opatřen bzučákem, zákonní zástupci používají dveřní zvonek. Z důvodu bezpečnosti děti nesmí samy otevírat hlavní vchod bzučákem. Hlavní vchod otevírají dozírající zaměstnanci školy a zajišťují kontrolu přicházejících osob. Každý z pracovníků školy nebo ZZ, kteří otevírají hlavní vchod příchozímu, jsou povinni zjistit důvod jeho návštěvy a zajistit, aby se nekontrolovaně nepohyboval po budově.

 

32. Další bezpečnostní opatření

32.1. Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu, používání nedovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena.

 

ČL. VII

 

Závěrečná ustanovení

 

33. Kontrolu provádění ustanovení této směrnice zajišťuje:

 

                           Ředitelka  Lenka Kubiczková

                           Učitelka    Renata Baronová

 

34. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1.9.2013

 Ředitelka mateřské školy Lenka Kubiczková